STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 17/08/2021 HCMA0906 VN0HCMA09066 HCMA0906: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu HOSE Trụ sở chính
2 17/08/2021 HCMB13257 VNHCMB132575 HCMB13257: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 17/08/2021 BVBS18145 VNBVBS181454 BVBS18145: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 17/08/2021 BVBS18222 VNBVBS182221 BVBS18222: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 17/08/2021 BVBS16327 VNBVBS163270 BVBS16327: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 17/08/2021 TD1828117 VNTD18281178 TD1828117: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 17/08/2021 BVBS18165 VNBVBS181652 BVBS18165: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 17/08/2021 BVDB15241 VNBVDB152411 BVDB15241: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 17/08/2021 ILC VN000000ILC0 ILC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 17/08/2021 DXP VN000000DXP8 DXP: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề