STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 17/07/2024 VMH12101 VN0VMH121017 VMH12101: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
2 17/07/2024 PLW12101 VN0PLW121017 PLW12101: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
3 17/07/2024 DNN VN000000DNN4 DNN: Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 17/07/2024 PVI VN000000PVI1 PVI: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 17/07/2024 VIF VN000000VIF2 VIF: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 17/07/2024 HDB12227 VN0HDB122275 HDB12227: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 26/07/2023 đến và không bao gồm ngày 26/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 17/07/2024 LDW VN000000LDW9 LDW: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 17/07/2024 VIF12113 VN0VIF121130 VIF12113: Thanh toán lãi kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 01/05/2024 đến và không bao gồm ngày 01/08/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 17/07/2024 VIF12114 VN0VIF121148 VIF12114: Thanh toán lãi kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 01/05/2024 đến và không bao gồm ngày 01/08/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 17/07/2024 DBI12101 VN0DBI121011 DBI12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 26/04/2024 đến và không bao gồm ngày 26/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề