STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 17/05/2023 BVBS17089 VNBVBS170895 BVBS17089: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 17/05/2023 BVBS17058 VNBVBS170580 BVBS17058: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 17/05/2023 VXP VN000000VXP0 VXP: Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 17/05/2023 VWS VN000000VWS6 VWS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 17/05/2023 C32 VN000000C325 C32: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 17/05/2023 DCT VN000000DCT4 DCT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 17/05/2023 LBM VN000000LBM4 LBM: Thanh toán cổ tức bằng tiền lần 3 năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 17/05/2023 VC7 VN000000VC70 VC7: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 17/05/2023 VC2 VN000000VC21 VC2: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 17/05/2023 VE2 VN000000VE29 VE2: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề