STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 17/02/2021 VIB VN000000VIB1 VIB: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 17/02/2021 DSV VN000000DSV6 DSV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 17/02/2021 VC7 VN000000VC70 VC7: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 17/02/2021 KBC VN000000KBC7 KBC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
5 17/02/2021 TP4A0706 VN0TP4A07068 TP4A0706: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 17/02/2021 FOC VN000000FOC0 FOC: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 17/02/2021 AVC VN000000AVC6 AVC: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 17/02/2021 NED VN000000NED3 NED: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 17/02/2021 ORS VN000000ORS1 ORS: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề