STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 16/11/2021 BVBS17063 VNBVBS170630 BVBS17063: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 16/11/2021 BVBS17094 VNBVBS170945 BVBS17094: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 16/11/2021 BVDB19022 VNBVDB190221 BVDB19022: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 16/11/2021 BVDB19042 VNBVDB190429 BVDB19042: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 16/11/2021 BVDB19062 VNBVDB190627 BVDB19062: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 16/11/2021 BVDB19082 VNBVDB190825 BVDB19082: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 16/11/2021 FCN VN000000FCN2 FCN: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 16/11/2021 HC3 VN000000HC37 HC3: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 16/11/2021 ST8 VN000000ST84 ST8: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 16/11/2021 ITD VN000000ITD1 ITD: Lấy ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản về việc chuyển đổi hình thức chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12% từ tiền mặt sang hình thức bằng cổ phần. Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề