STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 16/09/2022 XLV VN000000XLV9 XLV: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 16/09/2022 SRC VN000000SRC6 SRC: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 16/09/2022 TMG VN000000TMG6 TMG: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 16/09/2022 MEY VN000000MEY1 MEY: Tham dự Đại hội đồng cổ dông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 16/09/2022 MSN12001 VN0MSN120016 MSN12001: Thanh toán lãi Kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 30/03/2022 đến và không bao gồm ngày 30/09/2022) của trái phiếu MSN12001 Trái phiếu HNX Chi nhánh
6 16/09/2022 GEG VN000000GEG0 GEG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 16/09/2022 DVN VN000000DVN7 DVN: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề