STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 16/06/2023 XLV VN000000XLV9 XLV: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 16/06/2023 NHH VN000000NHH7 NHH: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 16/06/2023 TVS VN000000TVS2 TVS: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 16/06/2023 LIX VN000000LIX6 LIX: Trả cổ tức đợt cuối năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 16/06/2023 BVBS16395 VNBVBS163957 BVBS16395: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 16/06/2023 NDC VN000000NDC7 NDC: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 16/06/2023 DXS VN000000DXS2 DXS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 16/06/2023 CLC VN000000CLC3 CLC: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 16/06/2023 BFC VN000000BFC7 BFC: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 16/06/2023 CMP VN000000CMP3 CMP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 17 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề