STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 16/01/2023 TD1636466 VNTD16364661 TD1636466: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 16/01/2023 TD1949205 VNTD19492055 TD1949205: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 16/01/2023 TD1934189 VNTD19341898 TD1934189: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 16/01/2023 BVDB14149 VNBVDB141497 BVDB14149: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 16/01/2023 BVDB17315 VNBVDB173151 BVDB17315: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 16/01/2023 BVDB17266 VNBVDB172666 BVDB17266: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 16/01/2023 BVBS17083 VNBVBS170838 BVBS17083: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 16/01/2023 BVBS17052 VNBVBS170523 BVBS17052: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 16/01/2023 PRC VN000000PRC2 PRC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 16/01/2023 DDV VN000000DDV8 DDV: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề