STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 15/12/2022 BSL VN000000BSL1 BSL: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 15/12/2022 DVP VN000000DVP2 DVP: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 15/12/2022 HUG VN000000HUG4 HUG: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 15/12/2022 DRL VN000000DRL9 DRL: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 15/12/2022 NAU VN000000NAU5 NAU: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 15/12/2022 DHC VN000000DHC9 DHC: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền. Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 15/12/2022 GDT VN000000GDT5 GDT: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 10% Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 15/12/2022 DVC VN000000DVC0 DVC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 15/12/2022 VTE VN000000VTE2 VTE: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 15/12/2022 VBA121033 VNVBA1210333 VBA121033: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 30/06/2022 đến và không bao gồm ngày 31/12/2022) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề