STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 15/07/2024 CCS VN000000CCS8 CCS: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 15/07/2024 BVBS23182 VNBVBS231820 BVBS23182: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 15/07/2024 TSG VN000000TSG3 TSG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 15/07/2024 HDB VN000000HDB1 HDB: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 15/07/2024 VW3 VN000000VW35 VW3: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 15/07/2024 ICC VN000000ICC9 ICC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 15/07/2024 NQT VN000000NQT3 NQT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 15/07/2024 CVT12102 VN0CVT121023 CVT12102: Tổ chức lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 15/07/2024 CVT12101 VN0CVT121015 CVT12101: Tổ chức lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 15/07/2024 BID12123 VN0BID121235 BID12123: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 31 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề