STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 15/03/2021 SCY VN000000SCY2 SCY: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 15/03/2021 FHN VN000000FHN1 FHN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 15/03/2021 TIS VN000000TIS9 TIS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 15/03/2021 FRM VN000000FRM2 FRM: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 15/03/2021 PTH VN000000PTH7 PTH: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 15/03/2021 LAS VN000000LAS3 LAS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 15/03/2021 IDJ VN000000IDJ2 IDJ: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 15/03/2021 HMG VN000000HMG1 HMG: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 15/03/2021 VCF VN000000VCF5 VCF: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 15/03/2021 HTE VN000000HTE1 HTE: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 49 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề