STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 15/02/2023 TD1934188 VNTD19341880 TD1934188: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 15/02/2023 THP VN000000THP7 THP: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 15/02/2023 EIB VN000000EIB7 EIB: Cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Ban kiểm soát (“BKS”) của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) theo Điều 26 Điều lệ Eximbank Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 3 / 3 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề