STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 14/12/2022 BVDB21094 VNBVDB210946 BVDB21094: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 14/12/2022 DOC VN000000DOC5 DOC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 14/12/2022 SJ1 VN000000SJ11 SJ1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 14/12/2022 NLG VN000000NLG1 NLG: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 14/12/2022 CII120018 VNCII1200183 CII120018: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 28/09/2022 đến và không bao gồm ngày 28/12/2022) của trái phiếu CII120018 Trái phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 5 / 5 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề