STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 14/09/2022 BVDB13151 VNBVDB131514 BVDB13151: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 14/09/2022 TD1828118 VNTD18281186 TD1828118: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 14/09/2022 VTB VN000000VTB8 VTB: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 và chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 14/09/2022 DFF VN000000DFF6 DFF: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 14/09/2022 VNF VN000000VNF2 VNF: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Chi nhánh
6 14/09/2022 CII120018 VNCII1200183 CII120018: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 7 (từ và bao gồm ngày 28/06/2022 đến và không bao gồm ngày 28/09/2022) của trái phiếu CII120018 Trái phiếu HNX Chi nhánh
7 14/09/2022 PTL VN000000PTL9 PTL: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 14/09/2022 HCM_0807 VN00HCM08078 HCM_0807: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu HOSE Trụ sở chính
9 14/09/2022 DHM VN000000DHM8 DHM: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
10 14/09/2022 HSV VN000000HSV7 HSV: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề