STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 14/09/2021 TD1828118 VNTD18281186 TD1828118: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 14/09/2021 HCM_0807 VN00HCM08078 HCM_0807: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu HOSE Trụ sở chính
3 14/09/2021 BVDB13151 VNBVDB131514 BVDB13151: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 14/09/2021 BVBS18169 VNBVBS181694 BVBS18169: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 14/09/2021 BVBS18149 VNBVBS181496 BVBS18149: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 14/09/2021 BVBS18226 VNBVBS182262 BVBS18226: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 14/09/2021 HTC VN000000HTC5 HTC: Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
8 14/09/2021 KOS VN000000KOS6 KOS: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 14/09/2021 CII120018 VNCII1200183 CII120018: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 28/06/2021 đến và không bao gồm ngày 28/09/2021) của trái phiếu CII120018 Trái phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề