STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 14/07/2021 DTD VN000000DTD2 DTD: Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 14/07/2021 PMP VN000000PMP5 PMP: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
3 14/07/2021 NCT VN000000NCT3 NCT: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 14/07/2021 L14 VN000000L144 L14: Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 14/07/2021 TD1737427 VNTD17374271 TD1737427: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 14/07/2021 TD1722383 VNTD17223833 TD1722383: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 14/07/2021 TD1732405 VNTD17324052 TD1732405: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 14/07/2021 SPI VN000000SPI7 SPI: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 14/07/2021 STK VN000000STK5 STK: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 14/07/2021 SHT119009 VNSHT1190090 SHT119009: Mua lại trái phiếu trước hạn trước hạn theo yêu cầu của Tổ chức phát hành Trái phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề