STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 14/06/2024 KDC VN000000KDC3 KDC: Sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 14/06/2024 VBA12102 VN0VBA121025 VBA12102: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp đợt 1 năm thứ tư (từ và bao gồm ngày 08/04/2024 đến và không bao gồm ngày 08/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
3 14/06/2024 TCS12105 VN0TCS121051 TCS12105: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 29/12/2023 đến và không bao gồm ngày 29/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 14/06/2024 TCB12308 VN0TCB123080 TCB12308: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
5 14/06/2024 CVRE2323 VN0CVRE23234 CVRE2323: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 14/06/2024 CDN VN000000CDN7 CDN: Nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 14/06/2024 BFC VN000000BFC7 BFC: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 14/06/2024 PGC VN000000PGC5 PGC: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 14/06/2024 CLC VN000000CLC3 CLC: Trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 14/06/2024 BVC12201 VN0BVC122013 BVC12201: Thanh toán lãi kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 30/06/2023 đến và không bao gồm ngày 30/06/2024 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 34 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề