STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 14/06/2021 TD2035023 VNTD20350235 TD2035023: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 14/06/2021 TD2030013 VNTD20300131 TD2030013: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 14/06/2021 TGP VN000000TGP9 TGP: Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 14/06/2021 IDP VN000000IDP9 IDP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 14/06/2021 C47 VN000000C473 C47: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 14/06/2021 CSTB2014 VN0CSTB20147 CSTB2014: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 14/06/2021 CMBB2010 VN0CMBB20106 CMBB2010: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 14/06/2021 HDP VN000000HDP1 HDP: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 14/06/2021 TFC VN000000TFC9 TFC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
10 14/06/2021 OPC VN000000OPC9 OPC: Chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề