STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 14/05/2024 BVBS15148 VNBVBS151481 BVBS15148: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 14/05/2024 DPP VN000000DPP4 DPP: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 14/05/2024 GME12101 VN0GME121019 GME12101: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 19/11/2023 đến và không bao gồm ngày 19/05/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
4 14/05/2024 TD1724415 VNTD17244151 TD1724415: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 14/05/2024 V11 VN000000V119 V11: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 14/05/2024 BMV VN000000BMV3 BMV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 14/05/2024 STT VN000000STT6 STT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 14/05/2024 CAB VN000000CAB8 CAB: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 14/05/2024 BKP12101 VN0BKP121013 BKP12101: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 14/05/2024 GVR VN000000GVR1 GVR: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề