STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 13/10/2023 TD1724418 VNTD17244185 TD1724418: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 13/10/2023 CTF VN000000CTF9 CTF: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 13/10/2023 SJD VN000000SJD1 SJD: Chi trả cổ tức năm 2021,2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 13/10/2023 X20 VN000000X206 X20: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 13/10/2023 DCL VN000000DCL1 DCL: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 13/10/2023 USC VN000000USC0 USC: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 13/10/2023 HPM VN000000HPM2 HPM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 13/10/2023 BMI VN000000BMI0 BMI: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề