STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 13/09/2022 BVBS18169 VNBVBS181694 BVBS18169: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 13/09/2022 BVBS19127 VNBVBS191271 BVBS19127: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 13/09/2022 BVBS19145 VNBVBS191453 BVBS19145: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 13/09/2022 BVBS18226 VNBVBS182262 BVBS18226: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 13/09/2022 SZL VN000000SZL0 SZL: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 13/09/2022 AGP VN000000AGP9 AGP: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 13/09/2022 X20 VN000000X206 X20: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 13/09/2022 HCMB15312 VNHCMB153126 HCMB15312: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 13/09/2022 CKD VN000000CKD3 CKD: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 13/09/2022 CMG VN000000CMG2 CMG: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề