STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 13/05/2022 PMG VN000000PMG4 PMG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 13/05/2022 INN VN000000INN3 INN: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 13/05/2022 YEG VN000000YEG3 YEG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 13/05/2022 VNX VN000000VNX5 VNX: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 13/05/2022 FIT VN000000FIT6 FIT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 13/05/2022 DPD VN000000DPD0 DPD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 13/05/2022 VKD VN000000VKD3 VKD: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 13/05/2022 TSC VN000000TSC2 TSC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 13/05/2022 FRC VN000000FRC3 FRC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 13/05/2022 DCL VN000000DCL1 DCL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề