STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 13/03/2024 CPS12102 VN0CPS121022 CPS12102: Thanh toán lãi kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 28/12/2023 đến và không bao gồm ngày 28/03/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
2 13/03/2024 CNC VN000000CNC9 CNC: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 13/03/2024 VBA12101 VN0VBA121017 VBA12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp đợt 4 năm thứ 3 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 13/03/2024 VBA12102 VN0VBA121025 VBA12102: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp đợt 4 năm thứ 3 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
5 13/03/2024 YTW12101 VN0YTW121018 YTW12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ từ ngày 22/12/2023 đến ngày 22/03/2024 cho người sở hữu trái phiếu Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 13/03/2024 DNN VN000000DNN4 DNN: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 13/03/2024 NAC VN000000NAC3 NAC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 13/03/2024 YTW12103 VN0YTW121034 YTW12103: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ từ ngày 22/12/2023 đến ngày 22/03/2024 cho người sở hữu trái phiếu Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 13/03/2024 YTW12102 VN0YTW121026 YTW12102: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ từ ngày 22/12/2023 đến ngày 22/03/2024 cho người sở hữu trái phiếu Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 13/03/2024 VIF12101 VN0VIF121015 VIF12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 9 (từ và bao gồm ngày 28/12/2023 đến và không bao gồm ngày 28/03/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 28 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề