STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 13/02/2023 MML121021 VNMML1210211 MML121021: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 26/08/2022 đến và không bao gồm ngày 26/02/2023) của trái phiếu MML121021 Trái phiếu HNX Chi nhánh
2 13/02/2023 VHM121025 VNVHM1210251 VHM121025: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 25/11/2022 đến và không bao gồm ngày 25/02/2023) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
3 13/02/2023 TNG122017 VNTNG1220171 TNG122017: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 16/11/2022 đến và không bao gồm ngày 16/02/2023) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
4 13/02/2023 VRE12007 VN0VRE120074 VRE12007: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 26/11/2022 đến và không bao gồm ngày 26/02/2023) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 4 / 4 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề