STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 13/01/2023 TD1737406 VNTD17374065 TD1737406: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 13/01/2023 BVBS15141 VNBVBS151416 BVBS15141: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 13/01/2023 CPOW2205 VN0CPOW22054 CPOW2205: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 13/01/2023 CVRE2212 VN0CVRE22129 CVRE2212: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 13/01/2023 CTCB2207 VN0CTCB22071 CTCB2207: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 13/01/2023 CPNJ2205 VN0CPNJ22053 CPNJ2205: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 13/01/2023 CMSN2210 VN0CMSN22101 CMSN2210: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 13/01/2023 CFPT2205 VN0CFPT22058 CFPT2205: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
9 13/01/2023 CVPB2207 VN0CVPB22079 CVPB2207: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 13/01/2023 QTC VN000000QTC6 QTC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 20 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề