STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 12/12/2023 TD2030135 VNTD20301352 TD2030135: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 12/12/2023 TD2035029 VNTD20350292 TD2035029: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 12/12/2023 PSC VN000000PSC0 PSC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 12/12/2023 PDR VN000000PDR0 PDR: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 12/12/2023 PMJ VN000000PMJ8 PMJ: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 12/12/2023 EVF12201 VN0EVF122017 EVF12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ ba (từ và bao gồm ngày 08/07/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 08/01/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
7 12/12/2023 VMH12101 VN0VMH121017 VMH12101: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 12/12/2023 CRV VN000000CRV0 CRV: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 12/12/2023 SBR VN000000SBR8 SBR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 12/12/2023 BTD VN000000BTD6 BTD: Trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 24 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề