STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 12/09/2022 QHB0823044 VNBB08230443 QHB0823044: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 12/09/2022 TVH VN000000TVH5 TVH: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 12/09/2022 GIL VN000000GIL1 GIL: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 12/09/2022 TIN VN000000TIN0 TIN: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 12/09/2022 MSN11906 VN0MSN119067 MSN11906: Thanh toán lãi Kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 26/03/2022 đến và không bao gồm ngày 26/09/2022) và gốc của trái phiếu MSN11906 Trái phiếu HNX Chi nhánh
6 12/09/2022 SGR VN000000SGR7 SGR: Chi trả cổ tức bằng tiền năm tài chính 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 12/09/2022 NTH VN000000NTH2 NTH: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 12/09/2022 BTS VN000000BTS4 BTS: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề