STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 12/07/2022 BVBS18160 VNBVBS181603 BVBS18160: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 12/07/2022 QHD0823023 VNBD08230235 QHD0823023: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 12/07/2022 QH072224 VN0QH0722244 QH072224: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 12/07/2022 TD2030016 VNTD20300164 TD2030016: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 12/07/2022 DHD VN000000DHD7 DHD: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 12/07/2022 MH3 VN000000MH35 MH3: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 12/07/2022 NTP VN000000NTP5 NTP: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 12/07/2022 KKC VN000000KKC8 KKC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 12/07/2022 BBC VN000000BBC6 BBC: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 12/07/2022 ND2 VN000000ND20 ND2: Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề