STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 12/05/2023 EIC VN000000EIC5 EIC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 12/05/2023 TD1724415 VNTD17244151 TD1724415: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 12/05/2023 FTS VN000000FTS5 FTS: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 12/05/2023 CTP VN000000CTP8 CTP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 12/05/2023 NAC VN000000NAC3 NAC: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 12/05/2023 HFX VN000000HFX0 HFX: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 12/05/2023 MPT VN000000MPT7 MPT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 12/05/2023 POM VN000000POM8 POM: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 12/05/2023 KSB VN000000KSB3 KSB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 12/05/2023 BAX VN000000BAX4 BAX: Chi cổ tức năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 22 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề