STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 12/01/2023 DRC VN000000DRC8 DRC: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 12/01/2023 TD1848138 VNTD18481380 TD1848138: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 12/01/2023 S55 VN000000S552 S55: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 12/01/2023 DPH VN000000DPH1 DPH: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 12/01/2023 BSH VN000000BSH9 BSH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 12/01/2023 TNA VN000000TNA7 TNA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 6 / 6 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề