STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 11/08/2022 VGC VN000000VGC3 VGC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 11/08/2022 VHM121025 VNVHM1210251 VHM121025: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 3 (từ và bao gồm ngày 25/05/2022 đến và không bao gồm ngày 25/08/2022) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
3 11/08/2022 MDF VN000000MDF2 MDF: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 11/08/2022 DIG VN000000DIG8 DIG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 11/08/2022 TDH VN000000TDH3 TDH: Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 11/08/2022 BVBS21149 VNBVBS211491 BVBS21149: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 11/08/2022 HLG VN000000HLG3 HLG: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 11/08/2022 SDK VN000000SDK9 SDK: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 11/08/2022 HLG VN000000HLG3 HLG: Hủy ngày đăng ký cuối cùng Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 11/08/2022 TDH VN000000TDH3 TDH: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề