STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 11/06/2024 QNW VN000000QNW7 QNW: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 11/06/2024 BID12118 VN0BID121185 BID12118: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
3 11/06/2024 BVBS16394 VNBVBS163940 BVBS16394: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 11/06/2024 GFV12101 VN0GFV121017 GFV12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 06 (Từ và bao gồm ngày 16/12/2023 đến và không bao gồm ngày 17/06/2024) và mua lại một phần trái phiếu trước hạn Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
5 11/06/2024 BID12314 VN0BID123140 BID12314: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 11/06/2024 TD1747431 VNTD17474311 TD1747431: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 11/06/2024 HDB12301 VN0HDB123018 HDB12301: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 18/12/2023 đến và không bao gồm ngày 18/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
8 11/06/2024 VIF12203 VN0VIF122039 VIF12203: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 26/03/2024 đến và không bao gồm ngày 26/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 11/06/2024 GME12102 VN0GME121027 GME12102: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 18/12/2023 đến và không bao gồm ngày 18/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 11/06/2024 GEE VN000000GEE5 GEE: Chi trả phần còn lại cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 24 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề