STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 11/05/2023 BVBS22139 VNBVBS221391 BVBS22139: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 11/05/2023 NUE VN000000NUE7 NUE: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 11/05/2023 PMJ VN000000PMJ8 PMJ: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 11/05/2023 HKT VN000000HKT8 HKT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 11/05/2023 MCF VN000000MCF4 MCF: Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Chi nhánh
6 11/05/2023 DHG VN000000DHG0 DHG: Trả cổ tức bằng tiền năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 11/05/2023 LCW VN000000LCW1 LCW: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 11/05/2023 VAV VN000000VAV6 VAV: Thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 11/05/2023 DCM VN000000DCM9 DCM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 11/05/2023 NHT VN000000NHT2 NHT: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề