STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 11/01/2023 TD1924163 VNTD19241635 TD1924163: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 11/01/2023 TD1939200 VNTD19392008 TD1939200: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 11/01/2023 BVBS17082 VNBVBS170820 BVBS17082: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 11/01/2023 LIX VN000000LIX6 LIX: Tạm cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 11/01/2023 VTK VN000000VTK9 VTK: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 5 / 5 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề