STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 10/11/2021 VIE VN000000VIE5 VIE: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 10/11/2021 HU1 VN000000HU19 HU1: Hủy thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 10/11/2021 TDT VN000000TDT8 TDT: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 10/11/2021 ABB VN000000ABB0 ABB: Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 10/11/2021 PTD VN000000PTD6 PTD: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
6 10/11/2021 ADP VN000000ADP6 ADP: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 cho năm tài chính năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 10/11/2021 GLH121019 VNGLH1210197 GLH121019: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 17/05/2021 đến và không bao gồm ngày 17/11/2021) Trái phiếu HNX Chi nhánh
8 10/11/2021 HU1 VN000000HU19 HU1: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 10/11/2021 VNY VN000000VNY3 VNY: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 10/11/2021 IDC VN000000IDC7 IDC: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề