STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 10/10/2022 BTP VN000000BTP0 BTP: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 10/10/2022 BVDB13249 VNBVDB132496 BVDB13249: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 10/10/2022 HCMB15313 VNHCMB153134 HCMB15313: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 10/10/2022 XMP VN000000XMP9 XMP: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 10/10/2022 ICN VN000000ICN6 ICN: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 10/10/2022 DXG VN000000DXG7 DXG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 10/10/2022 VGP VN000000VGP5 VGP: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Chi nhánh
8 10/10/2022 TTG VN000000TTG1 TTG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 10/10/2022 AGE VN000000AGE3 AGE: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 10/10/2022 MA1 VN000000MA16 MA1: Trả cổ tức năm tài chính 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 20 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề