STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 10/02/2023 QNS VN000000QNS5 QNS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 10/02/2023 DNT VN000000DNT1 DNT: Chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 10/02/2023 VIB VN000000VIB1 VIB: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 10/02/2023 TD1727396 VNTD17273960 TD1727396: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 10/02/2023 VIM VN000000VIM8 VIM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 10/02/2023 DTG VN000000DTG5 DTG: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 10/02/2023 SB1 VN000000SB19 SB1: Tham dự đại hội cổ đông bất thường lần 1 - năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 10/02/2023 VBB VN000000VBB6 VBB: Cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025 theo Điểm h, khoản 2 và khoản 4 Điều 22 Điều lệ Vietbank (ngày 26/04/2021). Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 10/02/2023 VIB VN000000VIB1 VIB: Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề