STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 05/09/2022 TD2136029 VNTD21360290 TD2136029: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 05/09/2022 TD2128008 VNTD21280084 TD2128008: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 05/09/2022 X26 VN000000X263 X26: Chi trả cổ tức năm 2021 và lợi nhuận còn lại năm 2020 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 05/09/2022 CEG VN000000CEG9 CEG: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 05/09/2022 CPOW2203 VN0CPOW22039 CPOW2203: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 05/09/2022 TKG VN000000TKG0 TKG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 05/09/2022 NSG VN000000NSG6 NSG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 05/09/2022 ANT VN000000ANT7 ANT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ. Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 05/09/2022 PMC VN000000PMC3 PMC: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
10 05/09/2022 BMC VN000000BMC3 BMC: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 297 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề