STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 09/12/2021 WSS VN000000WSS2 WSS: Tham dư Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 09/12/2021 HNM VN000000HNM7 HNM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 09/12/2021 CET VN000000CET2 CET: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 09/12/2021 AAA VN000000AAA4 AAA: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
5 09/12/2021 CHS VN000000CHS7 CHS: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 (6,5%/cổ phiếu) và Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2021 (4%/cổ phiếu) bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 09/12/2021 MIE VN000000MIE4 MIE: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 09/12/2021 BT6 VN000000BT67 BT6: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 09/12/2021 IST VN000000IST9 IST: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020. Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 09/12/2021 BVBS15178 VNBVBS151788 BVBS15178: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
10 09/12/2021 QPH VN000000QPH3 QPH: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề