STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 09/06/2023 HCM VN000000HCM0 HCM: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 09/06/2023 SDJ VN000000SDJ1 SDJ: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 09/06/2023 FOC VN000000FOC0 FOC: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 09/06/2023 PEC VN000000PEC0 PEC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 09/06/2023 SDK VN000000SDK9 SDK: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 09/06/2023 SAC VN000000SAC2 SAC: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 09/06/2023 FOX VN000000FOX6 FOX: Trả cổ tức lần 2 năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 09/06/2023 HLS VN000000HLS8 HLS: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 09/06/2023 TD1747431 VNTD17474311 TD1747431: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
10 09/06/2023 S99 VN000000S990 S99: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 cho cổ đông hiện hữu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề