STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 08/12/2023 TV3 VN000000TV30 TV3: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Chi nhánh
2 08/12/2023 TCS12113 VN0TCS121135 TCS12113: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 24/06/2023 đến và không bao gồm ngày 24/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
3 08/12/2023 TCS12112 VN0TCS121127 TCS12112: Thanh toán lãi kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 23/06/2023 đến và không bao gồm ngày 23/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 08/12/2023 PGV VN000000PGV5 PGV: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 08/12/2023 TOT VN000000TOT5 TOT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Chi nhánh
6 08/12/2023 DPQ12207 VN0DPQ122070 DPQ12207: Lấy ý kiến người sở hữu TPDN bằng văn bản. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 08/12/2023 NEM VN000000NEM4 NEM: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 08/12/2023 DPQ12204 VN0DPQ122047 DPQ12204: Lấy ý kiến người sở hữu TPDN bằng văn bản. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 08/12/2023 DPQ12201 VN0DPQ122013 DPQ12201: Lấy ý kiến người sở hữu TPDN bằng văn bản. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 08/12/2023 DPQ12205 VN0DPQ122054 DPQ12205: Lấy ý kiến người sở hữu TPDN bằng văn bản. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 33 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề