STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 08/12/2021 CTP VN000000CTP8 CTP: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
2 08/12/2021 VMD VN000000VMD9 VMD: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 08/12/2021 SHA VN000000SHA1 SHA: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 08/12/2021 SST VN000000SST8 SST: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 08/12/2021 L40 VN000000L409 L40: Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
6 08/12/2021 VNL VN000000VNL0 VNL: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 08/12/2021 SIP VN000000SIP7 SIP: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 08/12/2021 RTB VN000000RTB6 RTB: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 08/12/2021 BID10406 VN0BID104066 BID10406: Thanh toán lãi trái phiếu năm 2021 (18/12/2020 - 18/12/2021) và thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước ngày đáo hạn trên cơ sở nghị quyết số 244/NQ-BIDV của NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 30/03/2021 về việc phê duyệt phương án mua lại danh mục Trái phiếu đủ điều kiện ghi nhận vốn cấp 2 đến ngày thực hiện quyền mua lại trước hạn trong năm 2021. Trái phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề