STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 08/02/2023 MH3 VN000000MH35 MH3: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 08/02/2023 BVDB17317 VNBVDB173177 BVDB17317: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 08/02/2023 BVDB17268 VNBVDB172682 BVDB17268: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 08/02/2023 SBD VN000000SBD8 SBD: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 08/02/2023 TNM VN000000TNM2 TNM: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 08/02/2023 VFG VN000000VFG6 VFG: Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 08/02/2023 SJE VN000000SJE9 SJE: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 08/02/2023 DAN VN000000DAN1 DAN: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 08/02/2023 BSD VN000000BSD8 BSD: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 08/02/2023 TSB VN000000TSB4 TSB: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề