STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 07/12/2023 TD1833129 VNTD18331296 TD1833129: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 07/12/2023 TD1828120 VNTD18281202 TD1828120: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 07/12/2023 APX12101 VN0APX121019 APX12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 14/06/2023 đến và không bao gồm ngày 14/12/2023) của trái phiếu APPCH2124001. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 07/12/2023 ELC VN000000ELC9 ELC: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
5 07/12/2023 HDB12114 VN0HDB121145 HDB12114: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của Người sở hữu trái phiếu Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
6 07/12/2023 OCB12106 VN0OCB121063 OCB12106: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 07/12/2023 HDB12111 VN0HDB121111 HDB12111: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
8 07/12/2023 IDS12101 VN0IDS121012 IDS12101: Thanh toán lãi Kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 15/09/2023 đến và không bao gồm ngày 15/12/2023). Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 07/12/2023 HDB12115 VN0HDB121152 HDB12115: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 17/12/2022 đến và không bao gồm ngày 17/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 07/12/2023 VDS12306 VN0VDS123060 VDS12306: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 18/11/2023 đến và không bao gồm ngày 18/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề