STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 07/10/2022 TD1646503 VNTD16465039 TD1646503: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 07/10/2022 C69 VN000000C697 C69: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 07/10/2022 TV3 VN000000TV30 TV3: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 07/10/2022 CVRE2204 VN0CVRE22046 CVRE2204: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 07/10/2022 CVIC2203 VN0CVIC22031 CVIC2203: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 07/10/2022 CTCB2204 VN0CTCB22048 CTCB2204: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 07/10/2022 CHPG2208 VN0CHPG22085 CHPG2208: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 07/10/2022 CMSN2202 VN0CMSN22028 CMSN2202: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
9 07/10/2022 CMSN2208 VN0CMSN22085 CMSN2208: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 07/10/2022 CVNM2204 VN0CVNM22048 CVNM2204: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 24 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề