STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 07/06/2023 PCN VN000000PCN1 PCN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 07/06/2023 FRT VN000000FRT7 FRT: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền; Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022; Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 07/06/2023 HPM VN000000HPM2 HPM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 07/06/2023 HTR VN000000HTR3 HTR: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 07/06/2023 NQN VN000000NQN6 NQN: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 07/06/2023 HEP VN000000HEP9 HEP: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 07/06/2023 BMI VN000000BMI0 BMI: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 07/06/2023 DNA VN000000DNA1 DNA: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 07/06/2023 DTH VN000000DTH3 DTH: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 07/06/2023 SKV VN000000SKV1 SKV: Chi trả cổ tức năm tài chính 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề