STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 07/03/2024 TPQ12102 VN0TPQ121025 TPQ12102: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 16/09/2023 đến và không bao gồm ngày 15/03/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
2 07/03/2024 YTW12104 VN0YTW121042 YTW12104: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
3 07/03/2024 YTW12102 VN0YTW121026 YTW12102: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 07/03/2024 YTW12103 VN0YTW121034 YTW12103: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
5 07/03/2024 NVL12101 VN0NVL121010 NVL12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 5 (Từ và bao gồm ngày 17/09/2023 đến và không bao gồm ngày 17/03/2024) của trái phiếu NVLH2123010. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
6 07/03/2024 VJC12323 VN0VJC123237 VJC12323: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 1 (từ ngày 19/09/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 19/03/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
7 07/03/2024 NPM12201 VN0NPM122015 NPM12201: Thanh toán lãi kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 22/09/2023 đến và không bao gồm ngày 22/03/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 07/03/2024 KHG VN000000KHG5 KHG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 07/03/2024 VSH VN000000VSH7 VSH: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 07/03/2024 KHG VN000000KHG5 KHG: Hủy ngày đăng ký cuối cùng Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề