STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 07/02/2023 DM7 VN000000DM70 DM7: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 07/02/2023 VPI VN000000VPI1 VPI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 07/02/2023 SJS VN000000SJS9 SJS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 07/02/2023 CTD VN000000CTD4 CTD: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 07/02/2023 DNH VN000000DNH6 DNH: Tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 1 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 07/02/2023 TDM VN000000TDM3 TDM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 6 / 6 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề