STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 06/12/2023 BVDB18041 VNBVDB180412 BVDB18041: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 06/12/2023 CMG VN000000CMG2 CMG: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu & Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt & Nhận cổ phiếu thưởng phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 06/12/2023 VJC12310 VN0VJC123104 VJC12310: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 1 (từ ngày 15/06/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 15/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 06/12/2023 BVB12104 VN0BVB121040 BVB12104: Thanh toán lãi trái phiếu BVB12104 kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 17/12/2022 và không bao gồm ngày 17/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
5 06/12/2023 BVDB18235 VNBVDB182350 BVDB18235: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 06/12/2023 BVDB18021 VNBVDB180214 BVDB18021: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 06/12/2023 LPB12102 VN0LPB121020 LPB12102: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 06/12/2023 BVBS22275 VNBVBS222753 BVBS22275: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 06/12/2023 BVBS22228 VNBVBS222282 BVBS22228: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
10 06/12/2023 ILC VN000000ILC0 ILC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề