STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 06/12/2021 CFPT2104 VN0CFPT21043 CFPT2104: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
2 06/12/2021 CHPG2110 VN0CHPG21103 CHPG2110: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 06/12/2021 YEG VN000000YEG3 YEG: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 06/12/2021 TKU VN000000TKU1 TKU: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 06/12/2021 CVNM2108 VN0CVNM21081 CVNM2108: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 06/12/2021 GND VN000000GND8 GND: Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 06/12/2021 SCR11816 VN0SCR118166 SCR11816: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 06 (từ ngày 19/06/2021 đến và không bao gồm ngày 19/12/2021) và gốc trái phiếu ngày đến hạn 19/12/2021 của trái phiếu SCR11816 cho các trái chủ. Trái phiếu HOSE Chi nhánh
8 06/12/2021 HD2 VN000000HD28 HD2: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 06/12/2021 HVT VN000000HVT5 HVT: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 06/12/2021 TCJ VN000000TCJ1 TCJ: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề